+359 876 875 333
+359 876 875 333
+359 876 875 333

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА POSTERMINAL.BG

Моля внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този сайт. Ако използвате този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия, моля не използвайте този сайт.

 

1. Предмет

Тези общи условия уреждат отношенията между Р КОМПЮТЪРС ЕООД и потребителите на неговия сайт/електронен магазин posterminal.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 

2. Данни за продавача

Р КОМПЮТЪРС ЕООД (R COMPUTERS ltd.) е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, с ЕИК 201992184 и ДДС номер BG201992184, адрес на управление България, гр. Бургас, бул. Демокрация 117, МОЛ Радослав Илиев.

Банкова сметка IBAN: BG92UNCR70001523613886, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк.

Р КОМПЮТЪРС ЕООД администрира сайта и електронен магазин posterminal.bg и съответните им поддомейни.

Р КОМПЮТЪРС ЕООД ще бъде наричано за краткост Р КОМПЮТЪРС.

Можете да се свържете с Р КОМПЮТЪРС на адрес България, гр. Бургас, бул. Демокрация 117, телефон +359 876 875 333 или на имейл адрес info@rcomputers.bg.

 

3. Дефиниции

3.1. Продавач – Р КОМПЮТЪРС.

3.2. POSTERMINAL.BG – платформа на електронния магазин Р КОМПЮТЪРС за извършване на покупко-продажби чрез нея.

3.3. Сайт – домейна posterminal.bg и неговите поддомейни.

3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта на Р КОМПЮТЪРС по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.5. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта.

3.6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци.

3.7. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел Любими, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

3.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.9. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от които са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.12. Съдържание – цялата информация на Сайта; съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено чрез електронни средства; всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

3.13. Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки, Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, SMS или съобщение в социалните мрежи, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

3.14. Транзакция – действието от страна на Р КОМПЮТЪРС за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.15. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.16. Регистриране на поръчка – уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин Р КОМПЮТЪРС и е в статус за обработка.

3.17. Потвърждаване на поръчката – уведомление към клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.

 

4. Общи условия

4.1. Общите условия на Р КОМПЮТЪРС са задължителни за всички потребители на Сайта.

4.2. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Р КОМПЮТЪРС по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

4.4. Р КОМПЮТЪРС има право да извършва промени на общите условия по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Р КОМПЮТЪРС ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат коригирани по всяко време. Р КОМПЮТЪРС не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в Сайта.

4.8. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.10. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Р КОМПЮТЪРС не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5. Сключване на договор

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона, имейл или съобщение в социалните мрежи да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по телефона, чрез имейл или съобщение в социалните мрежи.

5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента по телефона, чрез имейл или съобщение в социалните мрежи. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

 

6. Политика за онлайн продажба

6.1. Достъпът до posterminal.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. Р КОМПЮТЪРС си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Р КОМПЮТЪРС по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Р КОМПЮТЪРС ЕООД на посочените данни за контакт, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Р КОМПЮТЪРС не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Р КОМПЮТЪРС на посочените адреси в раздел Контакти на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

6.5. Р КОМПЮТЪРС може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в български лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. В случай на онлайн плащания или плащания чрез банков превод, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Същото важи и за транзакциите, при които Р КОМПЮТЪРС прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към Купувача/Клиента или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Р КОМПЮТЪРС препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банков превод за стоки.

 

7. Интелектуална собственост

7.1. Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на Р КОМПЮТЪРС или на трети лица, като в този случай Р КОМПЮТЪРС притежава разрешение за ползване.

7.2. Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.

7.3. Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между Р КОМПЮТЪРС и клиента или трета страна.

7.4. Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на  Р КОМПЮТЪРС.

 

8. Поръчка

8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3. Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

8.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

8.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.6. Продавачът има право да откаже да изпълни/да анулира направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане; осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания; предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни;

8.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Р КОМПЮТЪРС в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на Р КОМПЮТЪРС Продукта на адрес: гр. Бургас, бул. Демокрация 117.

8.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента: Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента; Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента; Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

8.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

8.10. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Р КОМПЮТЪРС, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

8.11. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

 

9. Стоки и Услуги, за които клиентът няма право на отказ

9.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки; при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента; при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

10. Плащане

10.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта posterminal.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

10.2. Начините на плащане, които предлага Р КОМПЮТЪРС са: в брой, с карта, банков превод, наложен платеж, на изплащане с TBI Bank.

10.3. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.

10.4. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

10.5. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки/Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

10.6. Р КОМПЮТЪРС издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане в брой, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адреса: sales@posterminal.bg.

10.7. За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.

10.8. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

10.9. В случай, че Р КОМПЮТЪРС не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.

 

11. Доставка

11.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма Спиди или Еконт на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма Спиди/Еконт.

11.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл sales@posterminal.bg.

11.3. Доставката на поръчки, съдържащи стоки на стойност над 500 лв. (с ДДС) е безплатна за клиента, ако стоките не са в промоция или клиентът не ползва други намаления или отстъпки. Във всички случаи преди завършването на поръчката Р КОМПЮТЪРС ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати, ако има такива. Цената на доставката на продукти на стойност под 500 лв. (с ДДС) ще е 7.00 лв.

11.4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

 

12. Гаранции

12.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

12.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Р КОМПЮТЪРС, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Р КОМПЮТЪРС.

12.3. Гаранционните сертификати, издадени от Р КОМПЮТЪРС ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт.

12.4. В случай, че Купувачът не уведоми Р КОМПЮТЪРС за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес sales@posterminal.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

12.5. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

12.6. Законова Гаранция. Информация за потребители (физически лица). Алтернативно решаване на спорове Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон 070015060 ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии къмКомисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

13. Прехвърляне на собствеността

13.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера).

 

14. Отговорност

14.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

14.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

15. Форсмажорни обстоятелства

15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

15.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

16. Реклама

16.1. При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от Р КОМПЮТЪРС.

16.2. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез обаждане на контактите на Продавача; Писмено на имейл.

16.3. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

16.4. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по имейл.

16.5. Р КОМПЮТЪРС си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.